Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022.06.14 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej

Numer referencyjny: OKS.721.2.2022

Termin składania ofert: 2022-07-01 10:00 2022-07-08 10:00 2022-07-14 10:00

Termin związania ofertą: 30 dni


DOCXSpecyfikacja warunków zamówienia
ZIPZałącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa.
PDFZałącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa - opis techniczny konstrukcji
DOCZałącznik Nr 2 – Projekt umowy
DOCZałącznik Nr 3 – Formularz oferty.
DOCZałącznik Nr 4 – Oświadczenie składane na podstawie art.125
DOCZałącznik Nr 5 – Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.
DOCZałącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
DOCZałącznik Nr 7 – Wykaz robót budowlanych
DOCZałącznik Nr 8 – Wykaz osób.
DOCXZałącznik Nr 9 – Link do postępowania i ID postępowania.
DOCXZałącznik nr 10 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
DOCZałącznik nr 11 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

PDFInformacje dla wykonawców - nr 1 (2022.06.23)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (29.06.2022 r.)
DOCXModyfikacja SWZ (29.06.2022 r.)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (05.07.2022 r.)
DOCXModyfikacja SWZ (05.07.2022 r.)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania
PDFOgłoszenie o wyniku postępowania
 

Wersja XML