Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.09.16 - Przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady

2021/S 180-467468

Ogłoszenie o zamówieniu:

Przedmiotem zamówienia jest Odbieranie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 09:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 16.09.2021
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ)
PDFZałącznik nr 01 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
PDFZałącznik nr 02 do SWZ - Projekt umowy
PDFZałącznik nr 03 do SWZ - Formularz ofertowy
PDFZałącznik nr 04 do SWZ - JEDZ
DOCZałącznik nr 04 do SWZ - JEDZ (edytowalny)
PDFZałącznik nr 05 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
PDFZałącznik nr 06 do SWZ - Wzór wykazu usług
PDFZałącznik nr 07 do SWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
PDFZałącznik nr 08 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
PDFZałącznik nr 09 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - LINK DO POSTPOWANIA i ID POSTĘPOWANIA
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

PDFOdpowiedzi Nr 01 na zapytania (11.10.2021)

PDFInformacja o kwocie w budżecie

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze oferty
 

Wersja XML