Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2021 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.316 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.165.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2021 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.316 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r..pdf

DOCXZałącznik nr 1 67/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 67/2021.docx

Wersja XML