Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.06.08 - Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.

Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.

Postępowanie powyżej 130 tys złotych, tryb podstawowy wariant 1, składanie ofert zgodnie z instrukcją w SWZ,

PDFOgłoszenie o zamowieniu
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
PDFZałącznik Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy dla części I
PDFZałącznik Nr 2a do SWZ – Projekt umowy dla części II
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ – Wzór wykazu dostaw
PDFZałącznik Nr 8 do SWZ - Link do postępowania oraz ID postępowania

PDFOdpowiedzi na zapytanie do SWZ i zmiany SWZ - pismo z dnia 14.06.2021 r.
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - po zmianach z dnia 14.06.2021 r.
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - po zmianach z dnia 14.06.2021 r.
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 14.06.2021.

PDFInformacja o kwocie w budżecie

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacje o wyborze oferty
 

Wersja XML