Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.04.19 - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
PDFZałącznik Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ – Wzór wykazu dostaw.
PDFZałącznik Nr 8 do SWZ - Link do postępowania oraz ID postępowania

PDF Informacja o kwocie w budżecie na zamówienie

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania
 

Wersja XML