Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.03.30 - Porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Pabianice dnia 30 marca 2021 r. (wtorek) online o godz. 10.00

 1. Otwarcie obrad XLIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice – Uchwała Nr XLIII/A/2021
  2. zmieniająca uchwałę Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 – Uchwała Nr XLIII/B/2021
  3. zmieniająca uchwałę Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała NR XLIII/C/2021
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r. – Uchwała Nr XLIII/D/2021
  5. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr XLIII/E/2021 – Uchwała Nr XLIII/E/2021
  6. rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach – Uchwała Nr XLIII/F/2021
 9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 10. Komunikaty i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.
Wersja XML