Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.02.26 - Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) online o godz. 10.00

 1. Otwarcie obrad XLII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – uchwała Nr XLII/A/2021
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie – Uchwała Nr XLII/B/2021
  3. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz – Uchwała Nr XLII/C/2021
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych- Uchwała Nr XLII/D/2021
  5. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr XLII/E/2021
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice – Uchwała Nr XLII/F/2021
  7. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2021 roku – Uchwała Nr XLII/G/2021
  8. odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki – Uchwała Nr XLII/H/2021
 7. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 8. Komunikaty i sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad sesji.
Wersja XML