Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚN.6220.06.05.2020 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

PDFOŚN.6220.06.05.2020 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Pabianice, dnia 23.12.2020 r.

 

OŚN.6220.06.05.2020

Postanowienie
stwierdzające obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378), art. 107 § 3 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

postanawiam

 1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie Kompleksu przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o nr 282, 287/2, 290/2, 292/3, 237/4, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 284, 285, 286, 288, 289, 291/2, obręb Jadwinin-5, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie
 2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą, w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska i na zdrowie ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień, wskazanych w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska:

 

 1. Oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym:
 1. przedstawić charakterystykę środowiska przyrodniczego terenu przedsięwzięcia oraz terenów przyległych, z uwzględnieniem elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, z wyszczególnieniem elementów podlegających ochronie, w tym obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.);
 2. przedstawić w formie osobnego załącznika do raportu ooś wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przynajmniej z jednego okresu lęgowego i wegetacyjnego, przeprowadzonej na terenie inwestycyjnym oraz na obszarze jego oddziaływania. Opracowanie, które należy przedłożyć powinno zawierać przede wszystkim:
 1. przedstawić wyniki inwentaryzacji dendrologicznej terenu przedsięwzięcia oraz szczegółowe informacje dotyczące zieleni kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym. Należy wskazać liczbę drzew, skład gatunkowy, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, informacje o zasiedleniu przez gatunki prawnie chronione (uwzględnić przede wszystkim ptaki, nietoperze, owady, grzyby, ale także siedliska gatunków chronionych takich jak np. dziuple, gniazda ptaków) oraz stanie zdrowotnym dla wszystkich drzew przeznaczonych do wycinki. W przypadku konieczności usunięcia krzewów należy podać ich powierzchnię, skład gatunkowy, informacje o zasiedleniu przez gatunki chronione. W przypadku konieczności usunięcia drzew z terenów leśnych (oznaczonych w ewidencji gruntów jako las - Ls) należy podać powierzchnię usuwanego drzewostanu, wiek, skład gatunkowy i typ drzewostanu oraz informacje o występowaniu gatunków prawnie chronionych. Konieczność wycinki należy uzasadnić np. poprzez wskazanie na załączniku graficznym lokalizacji zinwentaryzowanych egzemplarzy względem projektowanych obiektów;
 2. uwzględniając skalę wycinki, gatunki planowanych do wycinki drzew i ich funkcję ekologiczną, wpływ na kształtowanie warunków mikroklimatycznych oraz usuwaną masę asymilacyjną, należy przedstawić rozwiązania, które w sposób rzeczywisty zrekompensują utracone usługi ekosystemu;
 3. przedstawić opis terenów zielonych po realizacji inwestycji, w tym opis planowanych nasadzeń drzew i krzewów;
 4. przedstawić informacje o występowaniu oraz wpływie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia na korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu jego oddziaływania, w tym uwzględnić występowanie korytarzy o znaczeniu lokalnym bądź regionalnym oraz wskazać czy realizacja przedsięwzięcia może znacząco ograniczyć funkcjonalność zidentyfikowanych korytarzy - spowodować bądź nasilić efekt bariery. Opisać działania minimalizujące stwierdzone oddziaływanie. W zakresie oddziaływania na korytarze ekologiczne należy także przedstawić szczegółową analizę wpływu przedsięwzięcia na faunę w kontekście efektu bariery dla migrujących zwierząt, jaka wystąpi w związku z realizacją przedsięwzięcia, z uwagi na położenie przedsięwzięcia bezpośrednio w obrębie najścia na przejścia dla zwierząt w ciągu drogi ekspresowej S8, oraz mając na uwadze uwarunkowania przyrodnicze terenu przedsięwzięcia sprzyjające migracji zwierząt — zalesienia, łąki, rowy melioracyjne, oczko wodne, bliskość terenów podmokłych itp.;
 5. przedstawić opis oddziaływań skumulowanych z sąsiednimi przedsięwzięciami o podobnym charakterze w tym obszarze, dotyczących wyłączenia z użytkowania powierzchni biologicznie czynnej, a także utraty walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych tych terenów, zmniejszenia bioróżnorodności, utraty miejsc rozrodu oraz miejsc bytowania, migracji zwierząt;
 6. przedstawić analizę oddziaływania przedsięwzięcia na bioróżnorodność, mając na uwadze związane z realizacją przedsięwzięcia przeobrażenia przestrzennej struktury przyrodniczej, fragmentację siedlisk, utratę siedlisk, modyfikację siedlisk itp.;
 7. przeanalizować skalę i zasięg nocnej emisji sztucznego światła pochodzącego z oświetlenia terenu przedsięwzięcia i obiektów kubaturowych oraz ocenić wpływ emisji światła na przyrodę ożywioną pozostającą w zasięgu tego oddziaływania. Przedstawić rozwiązania ograniczające nocną emisję sztucznego światła, w tym rozproszonego poza teren przedsięwzięcia.

2) Oddziaływania na krajobraz, w tym:

 1. mając na uwadze, że krajobraz to kompleksowy system składający się z form rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery należy dokonać szczegółowego opisu krajobrazu, w którym znajdować będzie się przedsięwzięcie. Należy szczegółowo opisać typ i rodzaj krajobrazu, strukturę krajobrazu oraz wewnętrzne powiązania, w tym wskazać elementy dominujące. Opisać należy stan, w jakim znajduje się integracja środowiska przyrodniczego i kulturowego tworzących miejscowy krajobraz. Wskazać należy szczególnie wartościowe elementy krajobrazu oraz elementy degradujące krajobraz. Dokonać oceny elementów składowych, przypisując im wartości pozytywne (+), neutralne (0), negatywne (-) lub konfliktowe (+/-). Opis krajobrazu należy uzupełnić o dokumentację fotograficzną w ujęciach panoramicznych przedstawiającą miejscowy krajobraz. Punkty ujęć panoramicznych nanieść należy na mapę sytuacyjną;
 2. w zakresie analizy oddziaływania na krajobraz wykazać, jakie elementy lub cechy przedsięwzięcia zostały uwzględnione w tej analizie. Wskazać relacje pomiędzy cechami krajobrazu i cechami przedsięwzięcia uwzględnione w analizie. Opisać skutki dla krajobrazu wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Przedstawić wizualizację przestrzenną planowanego przedsięwzięcia wykorzystując do tego ww. dokumentację fotograficzną przedstawiającą miejscowy krajobraz. Dokonać oceny elementów składowych krajobrazu przy założeniu realizacji przedsięwzięcia (z wykorzystaniem przedstawionych wizualizacji), przypisując im wartości pozytywne (+), neutralne (0), negatywne (-) lub konfliktowe (+/-);
 3. w kontekście wprowadzanych zmian w krajobrazie, uwzględniając cechy charakterystyczne przedsięwzięcia, dokonać analizy środków niezbędnych do ochrony krajobrazu przed degradacją wynikającą z realizacji przedsięwzięcia. Wskazać należy działania, które w ramach realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia winny być podjęte celem minimalizowania oddziaływania na krajobraz. Np. wskazać:

3) Gospodarki wodno-ściekowej, w tym:

 1. określić budowę geologiczną oraz warunki hydrogeologiczne otoczenia projektowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne (zwłaszcza pierwszy poziom wodonośny);
 2. przedstawić planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym: podać źródła zaopatrzenia inwestycji w wodę wraz z wyliczeniem zapotrzebowania na wodę na poszczególne cele oraz wyliczeniem ilości powstających ścieków, przedstawić sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami ścieków;
 3. w przypadku zaopatrywania przedsięwzięcia z własnego ujęcia należy w oparciu
 1. zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną scharakteryzować występowanie wód podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem ujmowanego poziomu wodonośnego wraz z określeniem wpływu przedsięwzięcia na ten poziom wodonośny oraz podać skuteczną ochronę wód podziemnych poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań. Należy przedstawić zasoby dyspozycyjne obszaru bilansowego oraz zasoby eksploatacyjne ujęcia;
 1. przedstawić wyliczenia ilości wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji; przedstawić charakterystykę urządzeń podczyszczających oraz odbiorników wód opadowych, roztopowych oraz przedstawić obliczenia i parametry dla każdego zaproponowanego rozwiązania w zakresie odprowadzania wód opadowych;
 2. przedstawić charakterystykę projektowanego zbiornika retencyjnego, w tym jego typ (np. chłonny, retencyjny, odparowywalny) mając na uwadze konieczność adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania negatywnemu wpływowi przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych; przeanalizować rozwiązania i sposoby gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, w tym retencjonowania i odprowadzenia wód do gruntu na terenie inwestycji.

4) Emisji hałasu, w tym:

 1. wykonać analizę akustyczną wraz z interpretacją graficzną zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na tereny podlegające ochronie akustycznej, przedstawione w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2:2002;
 2. przedstawić zagospodarowanie terenów sąsiednich w oparciu o istniejący aktualny plan zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku przedstawienie klasyfikacji akustycznej w postaci opinii właściwego organu dotyczącej faktycznego zagospodarowania terenów objętych realizacją przedsięwzięcia oraz terenów sąsiednich, na które może ono oddziaływać, wykonaną zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

5) Zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, w tym:

 1. wykonać analizę emisji pyłów i gazów do powietrza z uwzględnieniem aktualnego tła zanieczyszczeń, w rejonie przedsięwzięcia określonego przez właściwy organ;
 2. przedstawić wyniki w formie graficznej na czytelnym podkładzie mapowym (np. mapa ewidencyjna lub ortofotomapa) z oznaczeniem planowanych źródeł emisji oraz terenów sąsiednich;
 3. wykonać analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.

6) Gospodarki odpadami, w tym:

 1. wskazać przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia z podaniem sposobu gospodarowania odpadami;
 2. przedstawić sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w czasie magazynowania odpadów).

7) Przeanalizować zagadnienia dotyczące możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych planowanego przedsięwzięcia z projektowanymi i istniejącymi obiektami w najbliższym sąsiedztwie przedsięwzięcia.

8) Poddać analizie możliwość wystąpienia konfliktów społecznych w związku z realizacją planowanego zamierzenia budowlanego.

 

 

Uzasadnienie

Dnia 23.09.2020 r. z wniosku Tacakiewicz Sp. z o. o. Ferma Kresek Sp. k. ul. Jeleniogórska 18B 60-179 Poznań reprezentowana przez Magdalenę Żmidzińską ul. Inżynierska 41/6 53-228 Wrocław, wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Kompleksu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o nr 282, 287/2, 290/2, 292/3, 237/4, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 284, 285, 286, 288, 289, 291/2, obręb Jadwinin-5, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

Wójt Gminy Pabianice klasyfikuje przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko jako określone w:

§3 ust. 1 pkt 54, lit. b, tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

§3 ust. 1 pkt 58 lit. b, tj. garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.,

§3 ust. 1 pkt 37 lit. d, tj. instalacje do naziemnego magazynowania: d) gazów łatwopalnych – inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych,

§3 ust. 1 pkt 62, tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami Strona 7 objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§3 ust. 1 pkt 88 lit. e, tj. zmianę lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w lit. a–d;

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 Ustawy dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa decyzja określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, może być wymagane sporządzenie raportu i na podstawie art. 63 ust 1 może zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l Ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia winna zostać wydana przez Wójta Gminy Pabianice, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:

Planowany do wybudowania obiekt wykorzystywany będzie jako magazyn wysokiego składowania pod wynajem powierzchni dla prowadzenia działalności związanej m.in. z produkcją lekką (montażem), hurtową sprzedażą artykułów przemysłowych i spożywczych, kompletacją, przeładunkiem, obsługą logistyczną, usługami dodatkowymi tzw. „VAS” z ang. Value Added Services (do których zaliczyć można np. etykietowanie, metkowanie, klipsowanie systemami alarmowymi, zgrzewanie przy użyciu maszyny zgrzewającej, foliowanie, belowanie, składanie stojaków wystawowych, tj. displayów, co-packing – przepakowywanie towarów w opakowania jednosetowe i zbiorcze, tworzenie zestawów produktowych, dodawanie próbek produktów lub materiałów marketingowych/promocyjnych, produkcję zestawów świątecznych, wieszakowanie produktów, odświeżanie, prasowanie itp.). Planowana działalność obejmować też będzie spedycję i dystrybucję towarów. Lekka produkcja będzie polegać m.in. na montażu gotowych komponentów w całe układy, np. składanie liczników samochodowych, podzespołów elektronicznych, zabawek, długopisów, lampek itd. Prace dodatkowe wykonywane będą ręcznie przez pracowników lub za pomocą maszyn/urządzeń zasilanych prądem. Z uwagi na powyższe usługi dodatkowe nie będą wiązać się z emisją substancji do powietrza, emisją hałasu oraz emisją ścieków. Produkcja i usługi dodatkowe, które mogą być prowadzone w planowanych obiektach nie będą miały znamion działalności zakładu produkcyjnego. Obecnie Inwestor nie ma jeszcze wybranych najemców hal. Zakładane procesy produkcyjne nie będą należeć do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku, gdy na terenie hali będą prowadzone procesy produkcyjne klasyfikujące zakład do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dany najemca uzyska nową decyzję środowiskową.

Biorąc pod uwagę łączne ww. warunki oraz uwzględniając ww. opinie ustalono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 Ustawy oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na stan środowiska.

Dane o postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

 

Pouczenie:

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał niniejsze postanowienie. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez stronę postępowania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. Postanowienie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, jeżeli jest zgodne z żądaniem strony lub jeżeli strona zrzekła się prawa do wniesienia zażalenia.

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
Sylwester Izbicki

 

 

Otrzymują:

1.         Strony według właściwości. (poprzez obwieszczenie)

2.         Starostwo Powiatowe w Pabianicach

3.         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

4.         Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach

5.         Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

6.         a/a

Do wiadomości:

1.         Tablica ogłoszeń Sołectwa Jadwinin

2.         Tablica informacji Urzędu Gminy Pabianice

3.         Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pabianice

Wersja XML