Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.09.18 - Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pabianice w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438918-2020:TEXT:PL:HTML

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pabianice w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny: OŚN.271.2.2020

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 18.09.2020 r.
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
PDFZałącznik Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
PDFZałącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór Formularza ofertowego
PDFZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia JEDZ składanego wraz z ofertą
DOCZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia JEDZ składanego wraz z ofertą (wersja edytowalna)
PDFZałącznik Nr 5  do SIWZ – Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
PDFZałącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór wykazu usług
PDFZałącznik Nr 7  do SIWZ – Wzór wykazu narzędzi
PDFZałącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór oświadczenia w zakresie określonym w rozdziale VIII, pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia danych osobowych

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ - pismo z dnia 12.10.2020 r
PDFSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do opublikowanie w DUUE w dniu 12.10.2020

PDFSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 16.10.2020 r.

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania
 

Wersja XML