Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1123) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice na rok 2020 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r..pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXV/197/2020.docx

PDFUchwała Nr XXV/197/2020 - protokół głosowania
 

Wersja XML