Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice składającej się z działki 11/5 o powierzchni 0,3862 ha KW LD1P/00009864/4 położonej w Szynkielewie z przeznaczeniem pod drogę.
2. Przedmiot wykupu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości poniesie Gmina Pabianice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę

PDFUchwała Nr XXIII/183/2019 - protokół głosowania
 

Wersja XML