Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy Pabianice na 2019 r. polegającego na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 21 maja 2019 r. DŁD-803-6/19. § 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy Pabianice na 2019 r. polegającego na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r..pdf

Wersja XML