Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz. 506, 1309, 1696, 1815) uchwala się co następuje:

§ 1. 1 Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowych w Piątkowisku tj:
- działkę oznaczoną nr ewid. 329/21 o powierzchni 0,8672 ha uregulowanej w KW LD1P/00052126/5 z przeznaczeniem pod drogę.

- działkę oznaczoną nr ewid. 563/21 o powierzchni 1,0669 ha uregulowanej w KW LD1P/00052126/5 z przeznaczeniem pod drogę.

2. Przedmiot darowizny, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Pabianicach

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę

PDFUchwała Nr XVII/145/2019 - protokół głosowania
 

Wersja XML