Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Pabianice nieruchomości o łącznej powierzchni 0.5604 ha oznaczonej numerami ewidencyjnymi 148/5, 148/12 KW LD1P/00031447/8, 148/15 KW LD1P/00027759/7, 146, 147, 140/12 KW LD1P/00008793/8 położonej we wsi Jadwinin z przeznaczeniem pod drogę.
§ 2. Działki o których mowa w ust. 1 stanowią jedną drogę dojazdową do działek budowlanych zakończoną łopatką, zatwierdzony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice.
§ 3. Przedmiot nabycia o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 4. Nabycie działek, o której mowa w ust. 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Pabianicach

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę

PDFUchwała nr XII/104/2019 - protokół głosowania
 

Wersja XML