Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, 216 ust. 2, art. 217 ust.1 i 2 pkt. 5, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Powstały deficyt budżetowy w wysokości 345.000,00 zł pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 12 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2019 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje sie zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2019 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje sie zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2019 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.

PDFUchwała nr IX/77/2019 - protokół głosowania
 

Wersja XML