Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 263 ust. 2 i ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Ostateczny termin wyżej wymienionych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 ustala się na dzień 30 czerwca 2019 r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trytbie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 .

PDFUchwała nr IV/39/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 - protokół głosowania
 

Wersja XML