Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu ...

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. ,, i"ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349, 1432) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blaco wraz z deklaracją wekslową do zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy o przyznanie dotacji na realizacje zadania pod nazwą ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Żytowicach , gm. Pabianice " w wysokości 69.720 zł (słownie :sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych ).1.2 Żródlem zabezpieczenia weksla in blanco będą dochody gminy z tytulu podatku od nieruchomości od osób prawnych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu gminy w Pabianicach.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Śro

PDFUchwała nr IV/37/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 - protokół głosowania
 

Wersja XML