Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019.11.08 - Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego

Ogłoszenie nr 620415-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego

Numer referencyjny: FIN.271.1.2019

Główny kod CPV: 66113000-5

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-18, godzina: 12:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
PDFZałączniki od 1 do 4 do SIWZ (pdf)
XLSXZałącznik nr 5 do SIWZ - kalkulacja oferty cenowej
ZIPZałącznik nr 6 do SIWZ

PDF  Odpowiedzi na pytania do SIWZ - (13.11.2019)
PDF  Zaświadczenie o wyborze Wójta

ODTZałączniki od 1 do 4 do SIWZ (wersja do edycji)

PDFUchwała Nr I/137/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Pabianice kredytu długoterminowego.

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert - sprostowanie

PDFInformacja o wyniku postępowania

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wersja XML